Parenteel van Jo(h)annes Herman

1 Jo(h)annes Herman. Jo(h)annes is overleden vóór 1787. Jo(h)annes trouwde met Francoise Nabbé. Francoise is overleden vóór 1787.
Kind van Jo(h)annes en Francoise:
1 Antonie Herman, geboren omstreeks 1754. Volgt 1.1.
1.1 Antonie Herman is geboren omstreeks 1754, zoon van Jo(h)annes Herman (zie 1) en Francoise Nabbé. Antonie is overleden.
Notitie bij Antonie: Antonie staat in de stukken bij het 2e huwelijk van zijn zoon omschreven als militair. Bij het 1e huwelijk in 1814 was hij niet aanwezig. Wel was er een akte van bekendheid gemaakt.
Ook bij het 2e huwelijk van zijn zoon was hij niet present. In de huwelijksbijlagen van dit huwelijk wordt hij omschreven als Antonij Herman laatst luitenant bij het Corps van Maillebois, in guarnisoen gelegen hebbende te ’s-Hertogenbosch (Zie uitgetypte huwelijksakte bij Cornelis Herman)

In 1785 werd opgericht het Legioen de Maillebois, bestaande uit 4 brigades van elk 4 compagnieën infanterie, 1 compagnie jagers en 4 compagnieën cavalerie. Daarnaast maakt nog een compagnie artillerie deel uit van het legioen. Op 12-04-1786 werd het opgeheven.

Uit: officieren, onderofficieren en manschappen (Staatse militairen) op de site van het Nationaal ARchief:
Anthony Herman
wapen: infanterie
Regiment: Acronius
Aard vd Bron: Stamboek
Bronverwijzing: Nr toegang: 1.01.19 invnr 1949, folionr 24 en 327

Defentie te lande:
1949-2038 Stamboeken 1707-1795
1949 Het 2e bataljon van het regiment van generaal majoor M. van Acronius 1729-1795

Antoon Herman
wapen: infanterie
Regiment: De Nostitz
Bataljon 2
Compagnie Luit. Kol. Schutter
Aard van de bron: rangeerlijst
Bronverwijzing: nr toegang 1.01.19 invnr 1937


Het regiment werd opgericht in 1577 als Regiment de Lalaing van Rennenberg. Bij de reorganisatie van 1752 ging het op in het Regiment Rumpf als 2e bataljon. Na het overlijden van Kolonel Rumpf in mei van dat jaar ging het commando over het regiment over naar Kolonel Acronius en verwisselden de bataljons van nummer. Dit regiment ging verder als het Regiment Acronius, 1e bataljon. In 1772 werd de officiële benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 17. In 1795 (Franse tijd) ging het 1e bataljon van dit regiment op in het 3e bataljon van de 2e Halvebrigade. Het 2e bataljon van dit regiment ging op in het 2e bataljon van de 1e Halvebrigade.
Jij hebt het over de jaren ná 1782.
Marinus Acronius was vanaf 1748 kolonel 14-03-1766 generaal-majoor, 22-06-1779 luitenant-generaal van IR577a.
Nostitz nam het in 1780 over, gevolgd door Daniel Anthony Baron van Plettenberg in 1786. Daarvoor was Van Plettenburg van 1764 tot 2-6-1786 kolonel-commandant van het 2e bat. van IR577a (het voormalige 1e Bat.).
Het gaat er dus om dat Acronius en van Plettenburg op verschillende tijden verschillende functies hadden, maar in omschrijvingen staat dan vaak gewoon "onder .....", de ene keer wordt de kapitein bedoeld, dan de kolonel, dan de kolonel-commandant etc. Ik heb zeker al een paar 1000 omschrijvingen gezien.

Uit de huwelijkse bijlagen (Acte van bekendheid) die Cornelis diende te overleggen bij zijn 2e huwelijk:
Het jaar achttienhondert twintig, den vierentwintigste mei, des voormiddags ter elf ure , voor ons Johan Christoffel Marggraff, vrederechter van het canton ’s Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, geassisteerd van onzen Griffier ter Kamer van onze gewone Zittingen op het Stadhuis dezer stad, is verschenen
Cornelis Herman, schoenmaker, weduwnaar van wijle Maria Catharina Steltermans wonende te Vlijmen, oud drie en dertig jaren,
welke ons te kennen gaf, dat hij voornemens zijnde een tweede huwelijk aan te gaan, daartoe ingevolge het bepaalde bij Art. 15 van het Burgerlijk Wetboek, naar hij heeft overteleggen, Acte van eerbied of Consent of wel een bewijs van het overlijden van zijne ouders Antonij Herman, laatst luitenant bij het Corps van Maillebois in guarnisoen gelegen hebbende te ’s Hertogenbosch, en wijle Maria Gros, in leven zonder beroep, gewoond hebbende en overleden ’s Hertogenbosch voorn. den zevenden Oktober 1800 Zeventien, dan waartoe hij Comparant zelf buiten staat bevindt, aangezien voorn. zijnen vader omtrent den jare 1700 zevenentachtig deze stad heeft verlaten en naar ’s Hage is vertrokken zonder dat men na die tijd meer iets van hem heeft vernomen, terwijl volgens Certificaat van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ’s Hertogenbosch, in de drie en twintigsten dezer maand van het overlijden van voorn. zijne moeder, op de Registers daartoe bestemd geene aantekening wordt gevonden maar wel van zekere Maria Catharina Gros, arbeidster, ongehuwd, welke apparent onder envorens naam, voornamen en qualificatie, dezelfde is - gezegd certificaat aan ons overlegd - waarvan hij comparant van ons was verzoekende, dat wij daarin wilden voorzien door eene acte van bekendheid, opgemaakt volgens art 155 van het bovengen. wetboek.
Vervolgens hebben wij op heden ambtshalve voor ons geroepen en voor ons verschenen:
1e Anna Willems, weduwe van Johannes Meerhof, breister, oud zeventig jaren
2e Jan de Leeuw, doodgraver, oud zestig jaren
3e Geertrui Maria van den Biggelaar, weduwe van Antoni de Leeuw, zonder beroep, oud vijftig jaren
4e Hendrika Snijders, huisvrouw van Jan Marts, smitsknecht, oud vier en dertig jaren,
allen te ’s Hertogenbosch woonachtig
Welken ons verklaard en bevestigd hebben te weten de drie eerstgen , zeer wel te hebben gekend Antony Herman, luitenant bij het Corps van Maillebois, laatst in guarnisoen gelegen hebbende te ’s Hertogenbosch, vader van den acquirant en dat hun ten vollen bewust en kennelijk is dat denzelven omstreeks den jare 1700 zeven en tachtig deze stad heeft verlaten en naar ’s Hage is vertrokken zonder dat zij na die tijd immer iets van hem vernomen hebben, en de vierde get., dat zij zulks menigmaal zoo van den acquirants moeder gehoord en het daarnaar gehouden heeft.
Verklarende wijders alle de getuigen zeer wel te hebben gekend Maria Gros moeder van de acquirant, in leven zonder beroep, gewoond hebbende te ’s Hertogenbosch en dat hun ten vollen bewust en kennelijk is dat dezelve aldaar op de zevenden october 1800 zeventien overleden is.

Hieruit blijkt dus dat Antonie in het jaar dat zijn zoon Cornelis is geboren naar Den Haag is vertrokken en niemand ooit meer iets van hem heeft gehoord. Wat ging hij doen in Den Haag? En waarom Den Haag? Was hij daar ook militair? Zijn eigen legereenheid was blijkens het onderstaande opgeheven (afgedankt zoals dit toen werd genoemd).

Enige opheldering wordt verschaft misschien door het volgende uit het Nederlands Jaarboek deel 21 waarin staat:
Den 11 april (1786) besloten de Algemeende Staten de nieuw opgerigte ligte krygsbenden als van den Grave de Maillebois, van Mattha, van Hessendarmstad, van Steenbach, af te danken, zodat na den 15 april geene verdere betalinge aan dezelven zou mogen geschieden.
De opgerigte krygsbenden van den Rhyngrave van Salm zouden voor eerst nog niet worden afgedankt.

En iets verderop:
Het Corps van den Rhyngrave van Salm (welke Graaf binnen korten uit Parys terug wordt verwagt) is naar ’s Hertogenbosch vertrokken om daar in de plaats van het afgedankte Legioen van den Grave de Maillebois bezetting te houden.
Den 14 april was in ’s Hertogenbosch van wegens den Hoogschout, Schepenen, Gezwoorene en Raden der Stad afgekondigd dat de Onderofficieren en Gemeenen van het Corps van den Grave de Maillebois mits gaders derzelver Vrouwen, Kinderen en aanhorigen binnen drie dagen na de afdanking die stad moesten verlaten, teffens met verbod aan de Burgers en Ingezeetenen, om dezelven te huisvesten, of wooningen aan dezelven te verhuuren, alles met een oogmerk om de beletten dat die lieden niet tot bezwaar der Armenfondsen aldaar mogten blijven.

Maakte Antonie toen nog deel uit van dit Corps? Volgens de huwelijkksakte van zoon Cornelis wel. En zo ja, betekende dit voor Antonie dat hij de stad moest verlaten? Maar waarom nam hij zijn vrouw dan niet mee? In januari 1787 wordt zoon Cornelis geboren. Toen was Antonie nog in Den Bosch want hij is pas in dat jaar vertrokken naar Den Haag. Tussen april 1786 en januari 1787 zitten 9 maanden. Heeft hij gedacht: als ik een kind krijg mag ik misschien blijven? Blijkbaar mocht hij nog wel de geboorte afwachten. Misschien moest hij daarna toch echt weg, maar vrouw en zoon bleven in Den Bosch en hebben nooit meer iets van hem gehoord. Wat heeft zich afgespeeld? Is hij wel in Den Haag gebleven of verder gereisd? Een overlijdensakte na 1811 heb ik niet gevonden van hem in Den Haag. Dus is hij óf voor de invoering van de burgerlijke stand overleden óf niet in Den Haag gebleven.


Wel staan er in de militaire stamboeken een Antonij Herman en een Antoon Herman (zie boven). Bij indiensttreding (stamboek aangelegd op 1 juni 1773) heeft hij opgegeven schoenmaker te zijn. Zoon Cornelis was ook schoenmaker en als zijn vader het schoenmakersvak reeds uitoefende zou dat niet verwonderlijk zijn. De schoenmakerstraditie is tot op heden nog voortgezet van vader op zoon.
Antonij was bij de "Grenadier-Compagnie van het Tweede Battaillon van ’t Regiment van de Heer Generaal Major Martinus van Acronius".
Als geboorteplaats is bij Antonij aangegeven Gamberg aan den Dauwer. Dit bleek Gamburg aan de Tauber te zijn. Dus mogelijk is Antonij van duitse afkomst. Overigens heeft onderzoek tijdens een vakantie in de archieven van Gamburg door Joop Herman niets opgeleverd. Geen geboorte van een Antonij Herman.
Antonij was blijkens het stamboek 19 jaar oud, van beroep schoenmaker en van religie Rooms.
Verdere gegevens waren: Hoogte 5 voet 8 3/4 Duijm. Hij is aangenomen op 1 december 1771 en ging voor 6 jaren, 10 maanden in dienst
Paspoort bekomen naar Deventer den 31 october 1778.
Terugrekenend zouhet geboorejaar van Antonij dan dus 1754 moeten zijn geweest.

Verder is er nog een rangeerlijst (van 10 april 1781) bewaard gebleven waarop de naam van Antoon Herman voorkomt. Zijn leeftijd is dan 27 jaar en dit klopt met de leeftijd van de vorige lijst. Ook de lengte klopt nagenoeg. Hij is een kwart duim langer geworden (5 voet en 9 duijm = ongeveer 1,78m) maar op je 19e ben je vaak nog niet helemaal volgroeid. Voor die tijd was dit tamelijk lang.
Een rangeerlijst is een lijst waarop militairen op volgorde van grootte worden vermeld. Antoon was de langste want hij stond bovenaan de lijst en dus in het eerste gelid.
De legereenheid waarbij hij toen diende was gelegered in het Guarnisoen van Staveren en heette de Compagnie van de Lieut.Coll. Schutter in het Tweede Battaillon van het Regiment Infanterie van de Generaal Majoor Baron de Nostitz.

Maar is dit de gezochte Antonie? Wat ervoor spreekt is dat hij in hetzelfde jaar als zijn latere echtgenote is geboren, schoenmaker was net als zijn zoon later, uit Duitsland afkomstig was net zoals zijn latere vrouw, de vader van zijn vrouw ook militair was en dat de communicatie tussen Antonie en Maria dus niet zo moeilijk moet zijn geweest.
Helaas is het huwelijk tussen hen niet gevonden. Zoon Cornelis, geboren in 1787, was een wettige zoon (Filius legitumus) blijkens zijn doopakte dus zal er een huwelijk hebben plaatsgevonden. Mogelijk zijn ze getrouwd voor de aalmoezenier van het leger en dan is er waarschijnlijk niets meer over te vinden.
De laatste mogelijkheid is nog het raadplegen van de zogenaamde Collectie Wolters bij het CBG. De heer Wolters heeft alle militaire huwelijken die waren gedocumenteerd verzameld en in deze collectie vastgelegd. Bij het CBG zijn die te raadplegen op microfiche. Een bezoek aan het CBG staat nog op de planning.

De namen van de ouders van Antonie staan genoemd in de huwelijksbijlagen van het 2e huwelijk van zoon Cornelis met Maria Jansen. Omdat zijn vader en moeder niet aanwezig waren bij dit huwelijk (vader was "kwijt" en moeder overleden) moest hij een acte van bekendheid laten opmaken betreffende zijn grootouders. Deze bijlagen zijn bewaard gebleven in het Rijksarchief van Den Bosch.

Hierna de tekst van dit document:

Op heden den acht en twintigste april achttien honderd en twintig compareerden voor ons Gossuinus van Heijst, vredesregter van het Kanton Waalwijk, district ’s Hergogenbosch, Provincie Noord Braband huizinge te Waalwijk gekwoteerd no. 144 Cornelis Herman, schoenmaker wonende te Vlijmen, dewelke ons te kennen heeft gegeven, dat hij voornemens is eerlang een wettig huwelijk aan te gaan met Maria Jansen, linnennaijster mede te Vlijmen woonachtig, doch dat hij zich buiten de mogelijkheid bevind de vereijschtte acte van eerbied ingevolge Artikel Een honderd een en vijftig van het Burgerlijk Wetboek over te leggen aangezien hem welbekend is dat zijne grootouders paternel en maternel overleden zijn, doch niet weet waar ter plaatse waarom hij Comparant van ons was verzoekende dat wij hierin wilden voorzien door eene acte van bekendheid, opgemaakt ingevolge artikel Een honderd Vijf en Vijftig van opgemeld Wetboek. Dien volgens hebben wij ambtshalven voor ons opgeroepen en zijn verschenen:

1e Frederik van de Griend, schoenmaker, oud ruim vijftig jaren
2e Pieter van Veldhoven, kledermaker, oud zeven en vijftig jaaren
3e Peter van der Lee, bouwman, oud zes eb dertig jaren
4e Jan Branten, bouwman, vier en veertig jaren

wonende alle de comparanten te Vlijmen

Dewelke ons verklaard en bevestigd hebben dat zij meermalen hebben horen verhalen dat Joannes Herman en Francoise Nabbé in leven echte lieden Grootouders van den rekwirant van vaders zijde en Joannes Gros en Elizabeth van Roosmalen in leven echte lieden Grootouders maternel van den rekwirant reeds lange overleden zijn zonder nogtans te kunnen bepalen waar ter plaatse en wanneer als hebbende hun nimmer gekend. Van welke verklaring en bevestiging wij vredesregter verleend hebben acte zonder zegel en salaris, op grond van artikelen Een, twee en drie van zijn Majesteits besluit van den negenden Maart 1800 vijftien no. 13 om te strekken als naar Rechten. En hebben alle de Comparanten deze met ons en onzen Griffier getekend behalven Frederik van de Griend dei verklaard heeft niet te kunnen schrijven noch tekenen.
Antonie trouwde met Maria Catharina Gro(o)s. Maria is een dochter van Joannes Gros en Maria Elizabeth van Ro(o)smalen. Zij is gedoopt op 25-01-1754 in Den Bosch (St. Jan). Maria is overleden op 07-10-1817 in Den Bosch, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijden aangegeven door zoon Joannes Werst. In de akte staat dat Maria ongehuwd was. Was haar partner Henricus al overleden? En hoe zat het met Antonie Herman? Was zij met hem gehuwd geweest of niet? Was er intussen een overlijdensdatum van hem bekend? Allemaal vragen waarop ik het antwoord niet heb kunnen vinden.
Maria begon later een relatie met Henricus Werst (ovl. vóór 1817).
Beroep:
arbeidster
Kind van Antonie en Maria:
1 Cornelis Herman, gedoopt op 05-01-1787 in Den Bosch. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Cornelis Herman, zoon van Antonie Herman (zie 1.1) en Maria Catharina Gro(o)s. Hij is gedoopt op 05-01-1787 in Den Bosch. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Cornelius Gros en Wilhelmina Gros.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: In huwelijksakte van huwelijk met Maria Jansen staat geboortedatum 25 januari, tenminste in de transcriptie op Wie Was Wie
Cornelis is overleden op 15-09-1849 in Vlijmen, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overledene Cornelis Herman
Relatie overledene Maria Jansen
Vader overledene Antoni Herman
Moeder overledene Maria Gros
Soort registratie overlijdensakte
Aktenummer 71
Diversen Eerder weduwnaar van Maria Steltermans.
Plaats Vlijmen
Datum overlijden 15-09-1849
Periode 1849
Deel Overlijdensregister 1849
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8505
Notitie bij Cornelis: Huwelijksakte 1814:
In het jaar een duizend achthondert en veertien den twee en twintigsten mei ’s morgens om elf uur zijn voor ons burgemeester van Vlijmen en Engelen ter eenre gecompareerd Cornelius Herman, jongman, schoenmaker, meerderjarigen zoon oud (blanco) jaren, geboortig van ’s Hertogenbosch Departement der monden van den Rhijn en uitoefenende het bedrijf van schoenmaker wonende te Vlijmen.
Zoon van Antonie Herman en van Maria Ros, wonende ’s Hertogenbosch
en ter andere zijde Maria Catharina Steltermans linnenaayster oud achttien jaren, geboortig van Vlijmen dochter van wijle Christoffel Steltermans en van Wouterina van de Ven arbeidster wonende te Vlijmen voornoemd
dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan , waarvan de Publicatiën in deze Gemeente, zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste den Zondag den achtste mei een duizend achthondert veertien en de tweede , Zondag daaraanvolgende den vijftiende mei.
Wij Burgemeester van Vlijmen en Engelen naar voorlezing te hebben gegeven van de stukken hierna genoemd en door wederzijdse partijen overlegd, te weten: 1e het doopextract van Cornelis Herman bruidegon
2e het doopextract van Maria Catharina Steltermans bruid
3e een acte van bekendheid waaruit blijkt de onmogelijkheid van toestemming van Antonie Herman vader des bruidegoms
4e het doodextract van Christoffel Steltermans vader der bruid
5 na gehoord te hebben de mondelingsche toetemming van Wouterina van de Ven, moeder der bruid alsmede de mondelingsche toestemming tot het huwelijk van Maria Ros moeder des bruidegoms
6e dat er geen oppositie tegen dit huwelijk zijn opgekomen
verklaren in naam van Zijne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Oranje Nassau, Souverein van de Vereenigde Nederlanden dat de personen van Cornelis Herman en van Maria Catharina Steltermans door een wettelijk huwelijk zijn verenigd.
Aldus deze tegenwoordige acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes van Dam, bouwman oud veertig jaren, Gijsbertus Hoorn bouwman oud zesentwintig jaren, Adriaan Mommersteeg(?), bakker oud zesentwintig jaren en Gerardus van Schijndel bouwman oud achtentwintig jaren, alle alhier woonachtig, welke met ons hebben geteekend, de bruid heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
Van dit huwelijk waren de huwelijksbijlagen in het Rijksarchief te Den Bosch helaas niet te vinden.

Acte van bekendheid die Cornelis diende te overleggen bij zijn 2e huwelijk:
Het jaar achttienhondert twintig, den vierentwintigste mei, des voormiddags ter elf ure , voor ons Johan Christoffel Marggraff, vrederechter van het canton ’s Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant, geassisteerd van onzen Griffier ter Kamer van onze gewone Zittingen op het Stadhuis dezer stad, is verschenen
Cornelis Herman, schoenmaker, weduwnaar van wijle Maria Catharina Steltermans wonende te Vlijmen, oud drie en dertig jaren,
welke ons te kennen gaf, dat hij voornemens zijnde een tweede huwelijk aan te gaan, daartoe ingevolge het bepaalde bij Art. 15 van het Burgerlijk Wetboek, naar hij heeft overteleggen, Acte van eerbied of Consent of wel een bewijs van het overlijden van zijne ouders Antonij Herman, laatst luitenant bij het Corps van Maillebois in guarnisoen gelegen hebbende te ’s Hertogenbosch, en wijle Maria Gros, in leven zonder beroep, gewoond hebbende en overleden ’s Hertogenbosch voorn. den zevenden Oktober 1800 Zeventien, dan waartoe hij Comparant zelf buiten staat bevindt, aangezien voorn. zijnen vader omtrent den jare 1700 zevenentachtig deze stad heeft verlaten en naar ’s Hage is vertrokken zonder dat men na die tijd meer iets van hem heeft vernomen, terwijl volgens Certificaat van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ’s Hertogenbosch, in de drie en twintigsten dezer maand van het overlijden van voorn. zijne moeder, op de Registers daartoe bestemd geene aantekening wordt gevonden maar wel van zekere Maria Catharina Gros, arbeidster, ongehuwd, welke apparent onder envorens naam, voornamen en qualificatie, dezelfde is - gezegd certificaat aan ons overlegd - waarvan hij comparant van ons was verzoekende, dat wij daarin wilden voorzien door eene acte van bekendheid, opgemaakt volgens art 155 van het bovengen. wetboek.
Vervolgens hebben wij op heden ambtshalve voor ons geroepen en voor ons verschenen:
1e Anna Willems, weduwe van Johannes Meerhof, breister, oud zeventig jaren
2e Jan de Leeuw, doodgraver, oud zestig jaren
3e Geertrui Maria van den Biggelaar, weduwe van Antoni de Leeuw, zonder beroep, oud vijftig jaren
4e Hendrika Snijders, huisvrouw van Jan Marts, smitsknecht, oud vier en dertig jaren,
allen te ’s Hertogenbosch woonachtig
Welken ons verklaard en bevestigd hebben te weten de drie eerstgen , zeer wel te hebben gekend Antony Herman, luitenant bij het Corps van Maillebois, laatst in guarnisoen gelegen hebbende te ’s Hertogenbosch, vader van den acquirant en dat hun ten vollen bewust en kennelijk is dat denzelven omstreeks den jare 1700 zeven en tachtig deze stad heeft verlaten en naar ’s Hage is vertrokken zonder dat zij na die tijd immer iets van hem vernomen hebben, en de vierde get., dat zij zulks menigmaal zoo van den acquirants moeder gehoord en het daarnaar gehouden heeft.
Verklarende wijders alle de getuigen zeer wel te hebben gekend Maria Gros moeder van de acquirant, in leven zonder beroep, gewoond hebbende te ’s Hertogenbosch en dat hun ten vollen bewust en kennelijk is dat dezelve aldaar op de zevenden october 1800 zeventien overleden is.

Waarschijnlijk kenden beide echtgenotes elkaar want zij waren beide linnennaaister. Een 13 jaar oudere zus van Maria Steltermans, Anna Catharina Steltermans dreef een linnennaai-atelier blijkens een document in het gemeentearchief Vlijmen genaamd Acte van Patent afgegeven in 1806, wat vermoedelijk de tegenwoordige vestigingsvergunning is. Deze acte staat weliswaar op naam van Catharina Steltermans maar aan te nemen is dat dit Anna Catharina is die toen 23 jaar oud was. Maria Catharina was pas 10 en een andere dochter met de naam Catharina is niet gevonden.

Ook heeft Cornelis nog een acte van bekendheid overleggen waarin de namen van zijn grootouders:

Op heden den acht en twintigste april achttien honderd en twintig compareerden voor ons Gossuinus van Heijst, vredesregter van het Kanton Waalwijk, district ’s Hergogenbosch, Provincie Noord Braband huizinge te Waalwijk gekwoteerd no. 144 Cornelis Herman, schoenmaker wonende te Vlijmen, dewelke ons te kennen heeft gegeven, dat hij voornemens is eerlang een wettig huwelijk aan te gaan met Maria Jansen, linnennaijster mede te Vlijmen woonachtig, doch dat hij zich buiten de mogelijkheid bevind de vereijschtte acte van eerbied ingevolge Artikel Een honderd een en vijftig van het Burgerlijk Wetboek over te leggen aangezien hem welbekend is dat zijne grootouders paternel en maternel overleden zijn, doch niet weet waar ter plaatse waarom hij Comparant van ons was verzoekende dat wij hierin wilden voorzien door eene acte van bekendheid, opgemaakt ingevolge artikel Een honderd Vijf en Vijftig van opgemeld Wetboek. Dien volgens hebben wij ambtshalven voor ons opgeroepen en zijn verschenen:

1e Frederik van de Griend, schoenmaker, oud ruim vijftig jaren
2e Pieter van Veldhoven, kledermaker, oud zeven en vijftig jaaren
3e Peter van der Lee, bouwman, oud zes eb dertig jaren
4e Jan Branten, bouwman, vier en veertig jaren

wonende alle de comparanten te Vlijmen

Dewelke ons verklaard en bevestigd hebben dat zij meermalen hebben horen verhalen dat Joannes Herman en Francoise Nabbé in leven echte lieden Grootouders van den rekwirant van vaders zijde en Joannes Gros en Elizabeth van Roosmalen in leven echte lieden Grootouders maternel van den rekwirant reeds lange overleden zijn zonder nogtans te kunnen bepalen waar ter plaatse en wanneer als hebbende hun nimmer gekend. Van welke verklaring en bevestiging wij vredesregter verleend hebben acte zonder zegel en salaris, op grond van artikelen Een, twee en drie van zijn Majesteits besluit van den negenden Maart 1800 vijftien no. 13 om te strekken als naar Rechten. En hebben alle de Comparanten deze met ons en onzen Griffier getekend behalven Frederik van de Griend dei verklaard heeft niet te kunnen schrijven noch tekenen.
Beroep:
schoenmaker (Cornelis was de eerste schoenmaker uit de Herman-tak die in Vlijmen zijn beroep uitoefende.)
dienstplicht:
Cornelis was vrij geloot voor de vervulling van zijn dienstplicht blijkens een certificaat van de Nationale Militie dat op 21 april 1820 door de Staatsraad te Den Bosch was afgegeven. Hierop zijn signalement:
Lengte 5 voet 7 duim (1,72)
Aangezigt lang
Voorhoofd klein
Oogen bruin
Neus gewoon
Mond groot
Kin klein
Haar bruin
Wenkbrauwel: id
Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1814 in Vlijmen met Maria Catharina Steltermans, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Bruidegom Cornelius Herman
Geboorteplaats ’s-Hertogenbosch
Vader bruidegom Antonie Herman
Moeder bruidegom Maria Ros
Bruid Maria Catharina Steltermans
Geboorteplaats Vlijmen
Vader bruid Christoffel Steltermans
Moeder bruid Wouterina van de Ven
Soort registratie huwelijksakte
Aktenummer 8
Plaats Vlijmen
Datum huwelijk 22-05-1814
Periode 1814
Deel Huwelijksregister Vlijmen 1814
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8470
Maria is geboren op 08-05-1796 in Vlijmen, dochter van Joannes Christoffel (Hendrik) Steltermans/Steldermans en Wouterina Johanna van der Ven. Maria is overleden op 09-06-1819 in Vlijmen, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Catharina Steltermans
Relatie overledene Cornelus Herman
Vader overledene Christoffel Steltermans
Moeder overledene Woutrina van de Ven
Soort registratie overlijdensakte
Aktenummer 24
Diversen Eerder weduwe van Cornelus Herman.??????????????????????????????
Plaats Vlijmen
Datum overlijden 09-06-1819
Datum akte 00-00-1819
Periode 1819
Deel Overlijdensregister Vlijmen 1819
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8503
Notitie bij Maria: Waarschijnlijk kenden beide echtgenotes elkaar want zij waren beide linnennaaister. Een 13 jaar oudere zus van Maria Steltermans, Anna Catharina Steltermans dreef een linnennaai-atelier blijkens een document in het gemeentearchief Vlijmen genaamd Acte van Patent afgegeven in 1806, wat vermoedelijk de tegenwoordige vestigingsvergunning is. Deze acte staat weliswaar op naam van Catharina Steltermans maar aan te nemen is dat dit Anna Catharina is die toen 23 jaar oud was. Maria Catharina was pas 10 en een andere dochter met de naam Catharina is niet gevonden.
Ook in 1808 is een dergelijk document afgegeven op naam van Catrina Steltermans. Deze zag er wat officieler uit dan het voorgaande document. Aan te nemen is dat Maria Catharina bij haar zuster in het atelier is gaan werken en dat daar ook de 2e vrouw van Cornelis Herman werkte.
Beroep:
linnennaaister
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 30-05-1820 in Vlijmen met Maria Jansen, 18 jaar oud. Maria is een dochter van Matthijs Joannes Janse en Agnes Jacoba Raeijmaeckers. Zij is gedoopt op 09-06-1801 in Vlijmen. Maria is overleden op 20-06-1873 in Vlijmen, 72 jaar oud.
Notitie bij Maria: Waarschijnlijk kenden beide echtgenotes elkaar want zij waren beide linnennaaister. Een 13 jaar oudere zus van Maria Steltermans, Anna Catharina Steltermans dreef een linnennaai-atelier blijkens een document in het gemeentearchief Vlijmen genaamd Acte van Patent afgegeven in 1806, wat vermoedelijk de tegenwoordige vestigingsvergunning is. Deze acte staat weliswaar op naam van Catharina Steltermans maar aan te nemen is dat dit Anna Catharina is die toen 23 jaar oud was. Maria Catharina was pas 10 en een andere dochter met de naam Catharina is niet gevonden.
Beroep:
linnennaaister
Kinderen van Cornelis en Maria (1):
1 Jan Christoffel Herman [1.1.1.1], geboren op 17-02-1815 in Vlijmen.
Notitie bij de geboorte van Jan: 2-ling met Norbertus
Jan is overleden op 24-02-1815 in Vlijmen, 7 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Bij overlijden staat (in transcriptie bij Wie was Wie) als vader Jan Herman
2 Norbertus Herman [1.1.1.2], geboren op 17-02-1815 in Vlijmen.
Notitie bij de geboorte van Norbertus: 2-ling met Jan Christoffel
Norbertus is overleden op 24-02-1815 in Vlijmen, 7 dagen oud.
Notitie bij overlijden van Norbertus: Bij overlijden staat (in transcriptie bij Wie was Wie) als vader Jan Herman
3 Johannes Christoffel Herman, geboren op 26-08-1816 in Vlijmen. Volgt 1.1.1.3.
4 Hubertus Herman, geboren op 05-07-1818 in Vlijmen. Volgt 1.1.1.4.
Kinderen van Cornelis en Maria (2):
5 Martinus Herman [1.1.1.5], geboren op 17-02-1821 in Vlijmen. Martinus is overleden op 16-10-1866 in Vlijmen, 45 jaar oud.
6 NN Herman [1.1.1.6], levenloos geboren kind, geboren op 09-10-1822 in Vlijmen.
7 Anna Maria Catharina Herman [1.1.1.7], geboren op 18-10-1823 in Vlijmen. Anna is overleden op 01-04-1883, 59 jaar oud.
8 Norbertus Herman [1.1.1.8], geboren op 27-03-1825 in Vlijmen. Norbertus is overleden op 15-05-1829 in Vlijmen, 4 jaar oud.
9 Mattheus Herman [1.1.1.9], geboren op 19-01-1827 in Vlijmen. Mattheus is overleden op 28-11-1844 in Vlijmen, 17 jaar oud.
10 Norbertus Herman, geboren op 11-12-1829 in Vlijmen. Volgt 1.1.1.10.
11 Antonia Herman [1.1.1.11], geboren op 04-08-1831 in Vlijmen. Antonia is overleden op 26-09-1907, 76 jaar oud.
12 Sophia Herman [1.1.1.12], geboren op 19-03-1833 in Vlijmen. Sophia is overleden op 25-01-1911, 77 jaar oud.
13 Hendrik Herman [1.1.1.13], geboren op 23-04-1835 in Vlijmen. Hendrik is overleden op 02-02-1913, 77 jaar oud.
14 Agnes Herman [1.1.1.14], geboren op 30-12-1837 in Vlijmen. Agnes is overleden op 21-11-1839 in Vlijmen, 1 jaar oud.
15 Agnes Herman [1.1.1.15], geboren op 17-06-1842 in Vlijmen. Agnes is overleden op 27-01-1843 in Vlijmen, 7 maanden oud.
16 Cornelis Herman [1.1.1.16], geboren op 06-06-1844 in Vlijmen. Cornelis is overleden.
1.1.1.3 Johannes Christoffel Herman is geboren op 26-08-1816 in Vlijmen, zoon van Cornelis Herman (zie 1.1.1) en Maria Catharina Steltermans. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Noten en Peter Verschuren.
Notitie bij de geboorte van Johannes: In de ene huwelijksakte staat geboortejaar 1816 en in de andere huwelijksakte staat 1818.
Johannes is overleden op 30-11-1864 in Vlijmen, 48 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Johannes:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1840 in Vlijmen met Francisca Kolen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Francisca: Bruidegom Johannes Christoffel Herman
Geboorteplaats Vlijmen en Engelen
Geboortedatum 26-08-1816
Vader bruidegom Cornelis Herman
Moeder bruidegom Maria Steltermans
Bruid Francisca Kolen
Geboorteplaats Vlijmen en Engelen
Geboortedatum 12-06-1817
Vader bruid Thomas Kolen
Moeder bruid Ardina van den Udenhout
Soort registratie huwelijksakte
Aktenummer 16
Plaats Vlijmen
Datum huwelijk 04-06-1840
Periode 1840
Deel Huwelijksregister Vlijmen 1840
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8471
Francisca is geboren op 12-06-1817 in Vlijmen, dochter van Thomas Gerritse Kolen en Honoraria (Erdina) Sijmense van den Udenhout. Francisca is overleden op 22-01-1843 in Vlijmen, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 11-09-1845 in Vlijmen met Hendrica van Zon, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hendrica: Bruidegom Johannes Christoffel Herman
Geboorteplaats Vlijmen en Engelen
Geboortedatum 26-08-1818
Vader bruidegom Cornelis Herman
Moeder bruidegom Maria Steltermans
Bruid Hendrica van Zon
Geboorteplaats Vlijmen en Engelen
Geboortedatum 08-06-1810
Vader bruid Johannes van Zon
Moeder bruid Maria de Laat
Soort registratie huwelijksakte
Aktenummer 22
Diversen Akte bevat meer informatie
Plaats Vlijmen
Datum huwelijk 11-09-1845
Periode 1845
Deel Huwelijksregister Vlijmen 1845
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 8472
Hendrica is geboren op 08-06-1810 in Vlijmen, dochter van Johannes van Zon en Maria de Laat. Hendrica is overleden op 20-10-1879 in Vlijmen, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrica: Overlijden aangegeven door zoon Lambertus en Hendrik Heesbeen, 40 jaar oud , schoenmaker en buurman van Hendrica.
Beroep:
arbeidster
Kind van Johannes en Francisca:
1 Maria Catharina Herman [1.1.1.3.1], geboren op 16-03-1841 in Vlijmen. Maria is overleden op 30-08-1868, 27 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrica:
2 Franciscus Herman [1.1.1.3.2], geboren op 16-01-1847 in Vlijmen. Franciscus is overleden op 08-09-1883 in Vlijmen, 36 jaar oud.
3 Lambertus Herman, geboren op 04-12-1848 in Vlijmen. Volgt 1.1.1.3.3.
4 Johanna Cornelia Herman [1.1.1.3.4], geboren op 04-11-1850 in Vlijmen. Johanna is overleden op 12-11-1850 in Vlijmen, 8 dagen oud.
5 Johannes Cornelis Herman [1.1.1.3.5], geboren op 09-11-1851 in Vlijmen. Johannes is overleden op 26-03-1888 in Den Bosch, 36 jaar oud.
6 Huiberdina Herman [1.1.1.3.6], geboren op 06-02-1854 in Vlijmen. Huiberdina is overleden op 10-09-1867 in Vlijmen, 13 jaar oud.
7 Johanna Herman [1.1.1.3.7], geboren op 03-01-1856 in Vlijmen. Johanna is overleden.
8 Thomas Herman [1.1.1.3.8], geboren op 27-06-1860 in Vlijmen. Thomas is overleden op 22-03-1861 in Vlijmen, 8 maanden oud.
9 Thomas Herman [1.1.1.3.9], geboren op 27-06-1862 in Vlijmen. Thomas is overleden op 02-09-1928, 66 jaar oud.
1.1.1.4 Hubertus Herman is geboren op 05-07-1818 in Vlijmen, zoon van Cornelis Herman (zie 1.1.1) en Maria Catharina Steltermans. Hubertus is overleden op 16-04-1908 in Amsterdam, 89 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1908 in Amsterdam (RK Kerkhof te Buitenveldert).
Notitie bij Hubertus: Hij woonde als kind bij zijn oudtante (zuster van zijn oma) Wilhelmina Groos op de Dijk 69 te Vlijmen en na haar dood bij haar man, Peter Pelders, barbier.
Hubertus trouwde, 36 jaar oud, op 21-09-1854 in Den Helder met Antje Gomes, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hubertus en Antje: Getuigen bij het huwelijk: Cornelis Kuipers, 48 jaar, sergeant majoor; Jacobus Lameij, 42 jaar, sergeant majoor; Cornelis Kroon, 43 jaar, zonder beroep en Reijer Gomes, 35 jaar, loods, broeder van de bruid; allen wonende in Den Helder
Antje is geboren op 03-12-1821 in Oudeschild (Texel). Antje is overleden.
1.1.1.10 Norbertus Herman is geboren op 11-12-1829 in Vlijmen, zoon van Cornelis Herman (zie 1.1.1) en Maria Jansen. Norbertus is overleden op 17-03-1892 in Vlijmen, 62 jaar oud. Norbertus trouwde met Dorothea de Vaan.
Kind van Norbertus en Dorothea:
1 Cornelia Herman [1.1.1.10.1], geboren op 09-09-1860 in Vlijmen. Cornelia is overleden op 03-04-1911 in Vlijmen, 50 jaar oud.
1.1.1.3.3 Lambertus Herman is geboren op 04-12-1848 in Vlijmen, zoon van Johannes Christoffel Herman (zie 1.1.1.3) en Hendrica van Zon. Lambertus is overleden op 06-05-1903 in Vlijmen, 54 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Lambertus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12-09-1871 in Vlijmen met Woutrina Kivits, 20 jaar oud. Woutrina is geboren op 26-12-1850 in Vlijmen, dochter van Cornelis Kivits en Johanna van Dal. Woutrina is overleden op 21-02-1888 in Vlijmen, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 30-07-1897 in Vlijmen met Maria Elisabeth of Theodora de Klijn, 38 jaar oud. Maria is geboren op 31-10-1858 in Den Bosch, dochter van Johannes Felix de Klijn en Catharina Vogels. Maria is overleden op 29-07-1911 in Den Bosch, 52 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Woutrina:
1 NN Herman [1.1.1.3.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op 06-01-1872 in Vlijmen.
2 Johanna Herman [1.1.1.3.3.2], geboren op 13-01-1873 in Vlijmen. Johanna is overleden op 04-07-1927 in Vlijmen, 54 jaar oud.
3 Johannes (Jan) Herman, geboren op 23-01-1875 in Vlijmen. Volgt 1.1.1.3.3.3.
4 Gerdina Herman [1.1.1.3.3.4], geboren op 12-03-1876 in Vlijmen. Gerdina is overleden op 15-08-1952 in Amsterdam, 76 jaar oud.
5 Cornelis Herman [1.1.1.3.3.5], geboren op 02-09-1877 in Vlijmen. Cornelis is overleden op 15-11-1877 in Vlijmen, 2 maanden oud.
6 Cornelia Herman [1.1.1.3.3.6], geboren op 25-09-1878 in Vlijmen. Cornelia is overleden op 28-01-1924 in Amsterdam, 45 jaar oud.
7 Hendrina Herman [1.1.1.3.3.7], geboren op 27-10-1879 in Vlijmen. Hendrina is overleden op 13-12-1879 in Vlijmen, 1 maand oud.
8 Hendrik Herman [1.1.1.3.3.8], geboren op 01-11-1880 in Vlijmen. Hendrik is overleden op 17-11-1880 in Vlijmen, 16 dagen oud.
9 Hendrikus Herman [1.1.1.3.3.9], geboren op 14-11-1881 in Vlijmen.
Notitie bij de geboorte van Hendrikus: 2-ling met Johanna
Hendrikus is overleden op 11-01-1882 in Vlijmen, 1 maand oud.
10 Johanna Herman [1.1.1.3.3.10], geboren op 14-11-1881 in Vlijmen.
Notitie bij de geboorte van Johanna: 2-ling met Hendrikus
Johanna is overleden op 26-01-1885 in Vlijmen, 3 jaar oud.
11 Hendrina Francisca Herman [1.1.1.3.3.11], geboren op 15-09-1884 in Vlijmen. Hendrina is overleden op 23-05-1952 in Diemen, 67 jaar oud.
12 Paulus Johannes Herman [1.1.1.3.3.12], geboren op 16-12-1885 in Vlijmen. Paulus is overleden op 28-12-1886 in Vlijmen, 1 jaar oud.
13 Johannes Herman [1.1.1.3.3.13], geboren op 16-12-1886 in Vlijmen. Johannes is overleden op 01-04-1887 in Vlijmen, 3 maanden oud.
14 Johanna Herman [1.1.1.3.3.14], geboren op 16-12-1887 in Vlijmen. Johanna is overleden op 30-04-1978 in Hilversum, 90 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Maria:
15 Lambertus Marinus Herman [1.1.1.3.3.15], geboren op 22-08-1898 in Vlijmen. Lambertus is overleden op 24-09-1970 in Best, 72 jaar oud.
16 Wilhelmus Marinus Herman [1.1.1.3.3.16], geboren op 16-01-1900 in Vlijmen. Wilhelmus is overleden op 03-11-1918 in Den Bosch, 18 jaar oud.
17 Wouterus Adrianus Herman [1.1.1.3.3.17], geboren op 27-09-1902 in Vlijmen. Wouterus is overleden.
1.1.1.3.3.3 Johannes (Jan) Herman is geboren op 23-01-1875 in Vlijmen, zoon van Lambertus Herman (zie 1.1.1.3.3) en Woutrina Kivits. Johannes is overleden op 26-12-1943 in Drunen, 68 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Johannes had met zijn 5 zonen een grote schoenmakerij die in de wijde omtrek van Vlijmen tot in Gelderland van nieuwe schoenen voorzag en voor reparatie zorgde.
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 22-09-1898 in Vlijmen met Elisabeth (Bets) Moonen, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op 20-05-1877 in Vlijmen, dochter van Adriaan Moonen en Adriana de Vaan. Elisabeth is overleden op 21-11-1929 in Vlijmen, 52 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Wouterus (Nelis) Herman, geboren op 29-11-1899 in Den Bosch. Volgt 1.1.1.3.3.3.1.
2 Jacobus Marinus Herman [1.1.1.3.3.3.2], geboren op 12-04-1902 in Den Bosch. Jacobus is overleden op 01-08-1902 in Den Bosch, 3 maanden oud.
3 Huberta (Bertha) Herman [1.1.1.3.3.3.3], geboren op 31-03-1905 in Den Bosch. Huberta is overleden op 15-04-1971 in Den Bosch, 66 jaar oud.
4 Cornelia Johanna Gerdina (Corrie) Herman [1.1.1.3.3.3.4], geboren op 03-01-1907 in Den Bosch. Cornelia is overleden op 08-11-1947 in Den Bosch, 40 jaar oud.
5 Adrianus Hubertus (André) Herman [1.1.1.3.3.3.5], geboren op 28-12-1907 in Den Bosch. Adrianus is overleden op 04-04-1986, 78 jaar oud.
6 Johanna Adriana Herman [1.1.1.3.3.3.6], geboren op 02-01-1909 in Vlijmen. Johanna is overleden op 06-04-1909 in Vlijmen, 3 maanden oud.
7 Johannes Adrianus (Jopie) Herman [1.1.1.3.3.3.7], geboren op 01-04-1910 in Vlijmen. Johannes is overleden op 17-11-1923 in Kerkdriel, 13 jaar oud. Hij is begraven in Kerkdriel.
8 Johannes Hendrikus (Johan) Herman [1.1.1.3.3.3.8], geboren op 30-04-1912 in Vlijmen. Johannes is overleden op 26-01-1988, 75 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
9 Elisabeth Jacoba (Betsie) Herman [1.1.1.3.3.3.9], geboren op 05-06-1913 in Vlijmen. Elisabeth is overleden op 07-04-1990, 76 jaar oud.
10 Adrianus Gerardus (Janus) Herman [1.1.1.3.3.3.10], geboren op 21-10-1914 in Vlijmen. Adrianus is overleden op 25-03-1970, 55 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
11 Gerardus Johannes (Lord) Herman [1.1.1.3.3.3.11], geboren op 15-08-1916 in Vlijmen. Gerardus is overleden op 16-04-1987, 70 jaar oud.
Notitie bij Gerardus: Zijn roepnaam Lord heeft hij al jong gekregen. Op school stond hij er om bekend dat hij erg op nette kleren was gesteld. Hierdoor kreeg hij de naam Lordje dat automatisch toen hij ouder werd in Lord veranderde.
Beroep:
schoenmaker
12 Francisca Lamberta Herman [1.1.1.3.3.3.12], geboren op 20-01-1922 in Driel. Francisca is overleden op 24-01-1922 in Driel, 4 dagen oud.
1.1.1.3.3.3.1 Wouterus (Nelis) Herman is geboren op 29-11-1899 in Den Bosch, zoon van Johannes (Jan) Herman (zie 1.1.1.3.3.3) en Elisabeth (Bets) Moonen. Wouterus is overleden op 22-02-1987 in Uithoorn, 87 jaar oud (oorzaak: hersenbloeding).
Beroep:
schoenmaker
Wouterus trouwde, 26 jaar oud, op 29-09-1926 in Amsterdam met Adriana Koort, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 23-06-1899 in Kerkdriel, dochter van Gijsbert Koort en Hester Nendels. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus van der Heijden en Jan van der Kammen. Adriana is overleden op 11-11-1974 in Amsterdam, 75 jaar oud (oorzaak: hersenbloeding). Zij is begraven op 14-11-1974 in Amsterdam.
Notitie bij Adriana: In 1920 vertrok zij als jonge vrouw van 20 jaar naar het toenmalige Nederlands-Indië waar zij gouvernante was van de kinderen bij een Poolse hertog. In 1924 ging zij weer terug naar Nederland.
Kinderen van Wouterus en Adriana:
1 Joannes Adrianus Herman, geboren op 04-09-1927 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.3.3.3.1.1.
2 Gijsbertus Cornelis Herman [1.1.1.3.3.3.1.2].
3 Elisabeth Hester Herman [1.1.1.3.3.3.1.3].
1.1.1.3.3.3.1.1 Joannes Adrianus Herman is geboren op 04-09-1927 in Amsterdam, zoon van Wouterus (Nelis) Herman (zie 1.1.1.3.3.3.1) en Adriana Koort. Joannes is overleden op 17-04-2007 in Uithoorn, 79 jaar oud. Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1954 in Laren (St. Jans Basiliek) met Alida Johanna ter Weyden, 25 jaar oud. Alida is geboren op 22-04-1929 in Laren, dochter van Richardus Cornelis ter Weyden en Geurtje Heerschop. Alida is overleden op 13-02-1984 in Uithoorn, 54 jaar oud.
Kind van Joannes en Alida:
1 Robert Joannes Herman. Volgt 1.1.1.3.3.3.1.1.1.
1.1.1.3.3.3.1.1.1 Robert Joannes Herman, zoon van Joannes Adrianus Herman (zie 1.1.1.3.3.3.1.1) en Alida Johanna ter Weyden. Robert trouwde met Caroline Louise van Rooij.

Index (103 personen)

Dal, Johanna van (*02-06-1820, †15-01-1886) [Schoonmoeder van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Gomes, Antje (*03-12-1821) [Partner van 1.1.1.4]  1.1.1.4
Gro(o)s, Maria Catharina (~25-01-1754, †07-10-1817) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1
Gros, Joannes (*±1720, †<1769) [Schoonvader van 1.1]  1.1
Gros, Joannes Cornelius [Getuige bij doop van 1.1.1]  1.1.1
Gros, Wilhelmina [Getuige bij doop van 1.1.1]  1.1.1
Heerschop, Geurtje (*28-07-1906, †25-08-1995) [Schoonmoeder van 1.1.1.3.3.3.1.1]  1.1.1.3.3.3.1.1
Heijden, Hermanus van der [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1
Herman, Adrianus Gerardus (Janus) (*21-10-1914, †25-03-1970) [Zoon van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.10
Herman, Adrianus Hubertus (André) (*28-12-1907, †04-04-1986) [Zoon van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.5
Herman, Agnes (*30-12-1837, †21-11-1839) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.14
Herman, Agnes (*17-06-1842, †27-01-1843) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.15
Herman, Anna Maria Catharina (*18-10-1823, †01-04-1883) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.7
Herman, Antonia (*04-08-1831, †26-09-1907) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.11
Herman, Antonie (*±1754) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1
Herman, Cornelia (*09-09-1860, †03-04-1911) [Dochter van 1.1.1.10]  1.1.1.10.1
Herman, Cornelia (*25-09-1878, †28-01-1924) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.6
Herman, Cornelia Johanna Gerdina (Corrie) (*03-01-1907, †08-11-1947) [Dochter van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.4
Herman, Cornelis (~05-01-1787, †15-09-1849) [Nummer 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.10
Herman, Cornelis (*06-06-1844) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.16
Herman, Cornelis (*02-09-1877, †15-11-1877) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.5
Herman, Elisabeth Hester [Dochter van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1.3
Herman, Elisabeth Jacoba (Betsie) (*05-06-1913, †07-04-1990) [Dochter van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.9
Herman, Francisca Lamberta (*20-01-1922, †24-01-1922) [Dochter van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.12
Herman, Franciscus (*16-01-1847, †08-09-1883) [Zoon van 1.1.1.3]  1.1.1.3.2
Herman, Gerardus Johannes (Lord) (*15-08-1916, †16-04-1987) [Zoon van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.11
Herman, Gerdina (*12-03-1876, †15-08-1952) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.4
Herman, Gijsbertus Cornelis [Zoon van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1.2
Herman, Hendrik (*23-04-1835, †02-02-1913) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.13
Herman, Hendrik (*01-11-1880, †17-11-1880) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.8
Herman, Hendrikus (*14-11-1881, †11-01-1882) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.9
Herman, Hendrina (*27-10-1879, †13-12-1879) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.7
Herman, Hendrina Francisca (*15-09-1884, †23-05-1952) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.11
Herman, Huberta (Bertha) (*31-03-1905, †15-04-1971) [Dochter van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.3
Herman, Hubertus (*05-07-1818, †16-04-1908) [Nummer 1.1.1.4]  1.1.1.4
Herman, Huiberdina (*06-02-1854, †10-09-1867) [Dochter van 1.1.1.3]  1.1.1.3.6
Herman, Jacobus Marinus (*12-04-1902, †01-08-1902) [Zoon van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.2
Herman, Jan Christoffel (*17-02-1815, †24-02-1815) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.1
Herman, Jo(h)annes (†<1787) [Nummer 1]  1; 1.1
Herman, Joannes Adrianus (*04-09-1927, †17-04-2007) [Nummer 1.1.1.3.3.3.1.1]  1.1.1.3.3.3.1.1; 1.1.1.3.3.3.1.1.1
Herman, Johanna (*03-01-1856) [Dochter van 1.1.1.3]  1.1.1.3.7
Herman, Johanna (*13-01-1873, †04-07-1927) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.2
Herman, Johanna (*14-11-1881, †26-01-1885) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.10
Herman, Johanna (*16-12-1887, †30-04-1978) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.14
Herman, Johanna Adriana (*02-01-1909, †06-04-1909) [Dochter van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.6
Herman, Johanna Cornelia (*04-11-1850, †12-11-1850) [Dochter van 1.1.1.3]  1.1.1.3.4
Herman, Johannes (*16-12-1886, †01-04-1887) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.13
Herman, Johannes (Jan) (*23-01-1875, †26-12-1943) [Nummer 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3; 1.1.1.3.3.3.1
Herman, Johannes Adrianus (Jopie) (*01-04-1910, †17-11-1923) [Zoon van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.7
Herman, Johannes Christoffel (*26-08-1816, †30-11-1864) [Nummer 1.1.1.3]  1.1.1.3; 1.1.1.3.3
Herman, Johannes Cornelis (*09-11-1851, †26-03-1888) [Zoon van 1.1.1.3]  1.1.1.3.5
Herman, Johannes Hendrikus (Johan) (*30-04-1912, †26-01-1988) [Zoon van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3.8
Herman, Lambertus (*04-12-1848, †06-05-1903) [Nummer 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3; 1.1.1.3.3.3
Herman, Lambertus Marinus (*22-08-1898, †24-09-1970) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.15
Herman, Maria Catharina (*16-03-1841, †30-08-1868) [Dochter van 1.1.1.3]  1.1.1.3.1
Herman, Martinus (*17-02-1821, †16-10-1866) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.5
Herman, Mattheus (*19-01-1827, †28-11-1844) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.9
Herman, NN (levenloos *09-10-1822) [Kind van 1.1.1]  1.1.1.6
Herman, NN (levenloos *06-01-1872) [Dochter van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.1
Herman, Norbertus (*17-02-1815, †24-02-1815) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.2
Herman, Norbertus (*27-03-1825, †15-05-1829) [Zoon van 1.1.1]  1.1.1.8
Herman, Norbertus (*11-12-1829, †17-03-1892) [Nummer 1.1.1.10]  1.1.1.10
Herman, Paulus Johannes (*16-12-1885, †28-12-1886) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.12
Herman, Robert Joannes [Nummer 1.1.1.3.3.3.1.1.1]  1.1.1.3.3.3.1.1.1
Herman, Sophia (*19-03-1833, †25-01-1911) [Dochter van 1.1.1]  1.1.1.12
Herman, Thomas (*27-06-1860, †22-03-1861) [Zoon van 1.1.1.3]  1.1.1.3.8
Herman, Thomas (*27-06-1862, †02-09-1928) [Zoon van 1.1.1.3]  1.1.1.3.9
Herman, Wilhelmus Marinus (*16-01-1900, †03-11-1918) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.16
Herman, Wouterus (Nelis) (*29-11-1899, †22-02-1987) [Nummer 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1; 1.1.1.3.3.3.1.1
Herman, Wouterus Adrianus (*27-09-1902) [Zoon van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3.17
Janse, Matthijs Joannes [Schoonvader van 1.1.1]  1.1.1
Jansen, Maria (~09-06-1801, †20-06-1873) [Partner van 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.10
Kammen, Jan van der [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1
Kivits, Cornelis (*28-08-1822, †04-08-1893) [Schoonvader van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Kivits, Woutrina (*26-12-1850, †21-02-1888) [Partner van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3; 1.1.1.3.3.3
Klijn, Johannes Felix de [Schoonvader van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Klijn, Maria Elisabeth of Theodora de (*31-10-1858, †29-07-1911) [Partner van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Kolen, Francisca (*12-06-1817, †22-01-1843) [Partner van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Kolen, Thomas Gerritse [Schoonvader van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Koort, Adriana (*23-06-1899, †11-11-1974) [Partner van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1; 1.1.1.3.3.3.1.1
Koort, Gijsbert (*14-01-1866, †15-07-1947) [Schoonvader van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1
Laat, Maria de (*28-03-1793) [Schoonmoeder van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Moonen, Adriaan (*05-09-1834, †13-12-1910) [Schoonvader van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3
Moonen, Elisabeth (Bets) (*20-05-1877, †21-11-1929) [Partner van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3; 1.1.1.3.3.3.1
Nabbé, Francoise (†<1787) [Partner van 1]  1; 1.1
Nendels, Hester (*11-01-1871, †15-05-1940) [Schoonmoeder van 1.1.1.3.3.3.1]  1.1.1.3.3.3.1
Noten, Jan [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Raeijmaeckers, Agnes Jacoba [Schoonmoeder van 1.1.1]  1.1.1
Ro(o)smalen, Maria Elizabeth van (~04-11-1716, †<1787) [Schoonmoeder van 1.1]  1.1
Rooij, Caroline Louise van [Partner van 1.1.1.3.3.3.1.1.1]  1.1.1.3.3.3.1.1.1
Steltermans, Maria Catharina (*08-05-1796, †09-06-1819) [Partner van 1.1.1]  1.1.1; 1.1.1.3; 1.1.1.4
Steltermans/Steldermans, Joannes Christoffel (Hendrik) (*±1750, []03-10-1805) [Schoonvader van 1.1.1]  1.1.1
Udenhout, Honoraria (Erdina) Sijmense van den [Schoonmoeder van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Vaan, Adriana de (*05-10-1835, †23-01-1913) [Schoonmoeder van 1.1.1.3.3.3]  1.1.1.3.3.3
Vaan, Dorothea de [Partner van 1.1.1.10]  1.1.1.10
Ven, Wouterina Johanna van der (~30-04-1754, †27-08-1831) [Schoonmoeder van 1.1.1]  1.1.1
Verschuren, Peter [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Vogels, Catharina [Schoonmoeder van 1.1.1.3.3]  1.1.1.3.3
Werst, Henricus (†<07-10-1817)  1.1
Weyden, Alida Johanna ter (*22-04-1929, †13-02-1984) [Partner van 1.1.1.3.3.3.1.1]  1.1.1.3.3.3.1.1; 1.1.1.3.3.3.1.1.1
Weyden, Richardus Cornelis ter (*31-07-1900, †25-08-1980) [Schoonvader van 1.1.1.3.3.3.1.1]  1.1.1.3.3.3.1.1
Zon, Hendrica van (*08-06-1810, †20-10-1879) [Partner van 1.1.1.3]  1.1.1.3; 1.1.1.3.3
Zon, Johannes van (*28-03-1786, †06-12-1855) [Schoonvader van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 17-04-2016 23:58:40